Våra tjänsterThore Pettersson


Våra tjänster


Vi erbjuder professionell förvaltning och rådgivning efter dina önskemål. Vi hjälper dig även med skogsbruksplaner, värdering och stämpling av skog. Hör av dig till oss så berättar vi mer vad vi kan göra för er, t.ex:


Markberedning


Markberedning utförs för att skapa en god växtplats för skogsplantor och frön som ska bilda den nya skogen. Med markberedning förbättras möjligheterna för plantorna att överleva och växa. Markberedning gör också att arbetet med planteringen underlättas. Markberedning behöver du göra vid alla typer av föryngringar som naturlig föryngring med fröträd, sådd eller plantering.


Plantering


Du kan plantera på nästan alla marktyper och det görs normalt ett till tre år efter avverkning och efter maskinell markberedning av hygget. Ibland planteras hygget direkt efter avverkningen utan markberedning, det kallas grönrisplantering. Det finns flera typer av plantor och vad som är bäst för just ditt hygge får avgöras bland annat beroende på markförhållanden och var i landet hygget finns.


Röjning


Att röja i plant- och ungskog ger dig större valmöjligheter med din skog för framtiden samtidigt som du förbättrar ekonomin i ditt skogsbruk. Genom att gynna vissa trädslag och lämna lämpliga områden oröjda kan du också ta tillvara och skapa nya naturvärden i din skog.


När du röjer skogen fördelas tillväxten på färre och grövre stammar. Då kan träden bättre stå emot kommande påfrestningar av snö och vindar. Röjning ger en skog som när den gallras innehåller träd som är grova och därför ger en bättre lönsamhet. Den framtida slutliga avverkningsskogen blir grövre och möjlig att avverka tidigare.

Skogs som inte röjs ger många klena stammar där varje stam kostar lika mycket att avverka som grova stammar. Det innebär att avverkningen blir mer kostsam, förskjuts framåt i tiden och hela omloppstiden förlängs. 


Gallring


Gallring görs för att vårda och utveckla skogen. Rätt gallrad skog ger kraftigare och mer värdefulla träd. Gallring ger normalt ett ekonomiskt överskott och gallring görs vanligen två till tre gånger under en omloppstid.   Planera sedan varje gallring utifrån vilket bestånd du vill ha i framtiden. Viktigt är att gallring utförs i rätt tid för tillväxten är hög numera. Det händer mycket på ett par år.


Välj hur stark gallringen ska vara, vilka trädslag som ska gynnas och så vidare. Tänk långsiktigt. Att maximera kortsiktigt ekonomiskt utfall kan vara mycket dålig ekonomi. Det är lika viktigt att ta hänsyn i gallring som vid annan avverkning. Känslig natur, forn- och kulturminnen behöver skyddas och markskador undvikas.


Slutavverkning


Slutavverkning är den sista åtgärden i trakthyggesbrukets cykel. Det är den åtgärd som ger de största intäkterna för skogsägaren men har också den största miljöpåverkan. Av miljöhänsyn vidtas idag ibland åtgärder som:


  • Kapning  av så kallade högstubbar. Dessa höga trädrester ser lite märkliga ut men är en värdefull lokal för insekter
  • Ställning av så kallade evighetsträd som överståndare i det nya beståndet
  • Gamla torra träd lämnas för fågel- och insektslivets skull