Våra kunder

Stora bilden: Torbjörn Bjurgert och Thore Pettersson diskuterar skogsbruksplanen omgivna av den vackra och välmående skogen. 


Bild 1: Huvudbyggnaden på Ryningsholm.


Bild 2: Gravfältet på Ryningsholm.


Bild 3: Torbjörn och Thore begrundar tallkronorna.


Bild 4: Thorbjörn och Thore ser över sin femårsplan.Våra kunder


TP Skogstjänst förvaltar ett 80-tal skogsfastigheter och har i sin kundbas drygt 120 skogsägare. Uppdragens storlek varierar från helkundsavtal där man sköter allt, vilket omfattar ekonomisk planering samt utförande av alla skogsvårdsåtgärder, till enklare avtal där endast olika bitar som t.ex. skogsvård eller virkesförsäljning ingår. Målsättningen i samtliga uppdrag är att tillse att skogsägaren optimalt nyttjar fastighetens alla värden och möjligheter.


Tillväxt och framgång handlar om helheten. Ett komplett erbjudande har under åren utvecklats gemensamt med engagerade medarbetare och entreprenörer. Kompetenta och erfarna medarbetare och entreprenörer utgör ett betydelsefullt fundament till verksamhetens framgång.


Ryningsholm - en av våra nöjda kunder


En av TP Skogstjänsts nöjda kunder är Lena och Torbjörn Bjurgert på Ryningsholm. Herrgården fick i början av 1600-talet sitt namn efter riksrådet Peder Nilsson Ryning. Herrgårdsmiljön och omgivande kulturlämningar ligger i ett öppet odlingslandskap präglat av sjösänkningar under 1800-talets andra hälft kring Solgenåns övre vattensystem. 


Ryningsholm ligger i det småländska höglandets barrblandskogsområde. Granskogen dominerar och på grus- och sandmarker finns tallen. Lövskogen finns oftast i anslutning till jordbruksmarken, fuktiga/blöta områden och intill vattendrag. De många små sjöarna och Solgenån med kantzoner på Ryningsholm utgör en mycket viktig del i den biologiska mångfalden. Kantzonerna, skogsmarksöarna i jordbruksmarken och öarna utgör fina livsmiljöer, spridningskorridorer, skydd och foder för framför allt fågel och vilt.

 

Totalarealen är 491 hektar, varav 269 hektar är produktiv skogsmark. Virkesförrådet är cirka 34 300 m3sk, fördelat på 32 % tall, 45% gran och 23 % lövskog. 65% av skogsmarksarealen och 70% av virkesförrådet utgörs av gallringsskog, huggningsklass G1. Ungskogarna är till största delen väl röjda och gallrade och fastigheten har en mycket hög tillväxtpotential den närmaste tioårsperioden. Framför allt kommer andelen gran att öka i förhållanden till andelen tall och löv. Trädslagsblandningen kan dock styras när gallringar utförs.


Målet med produktionen är att idka god skogsvård och producera virke av god kvalitet. Ståndortsanpassning med rätt trädslag på rätt plats ger förutsättningar för en hög virkesproduktion. När det gäller miljövärden har planläggaren, men utgångspunkt från kunskaper om biologiska bristfaktorer, krävande arter i landskapen, kulturmiljö- och rekreationsvärden, bedömt varje bestånds förutsättningar att bevara eller återskapa specifika naturvärden alternativt om beståndets värden ligger inom kulturmiljövård eller rekreation. Valen mellan målklasserna PG, PF, NS och NO styrs av en helhetsbild över fastighetens produktions- och miljöförutsättningar i samråd med markägaren (grön skogsbruksplan). Generellt på fastigheten gäller:

 

  • Att på längre sikt än planperioden ha en lövandel som minst motsvarar 15-18% av virkesförrådet
  • Att bibehålla naturliga fuktstråk och andra fuktiga, blöta miljöer utan negativ påverkan
  • Att huvuddelen av beståndet är produktionsinriktad och med generell naturhänsyn (90 %)


Partnerskap - mer än en kund- och leverantörsrelation


Lena och Torbjörn Bjurgert köpte Ryningsholm 1996, men flyttade pga. av uppdrag i USA och England in först 2004 på gården och 2011 blev Lena och Torbjörn kunder till TP Skogstjänst. Lena och Torbjörn har stor respekt och tillit till Thores kunskap och erfarenhet, varför Thore haft stor frihet i sitt uppdrag. Man lägger en femårsplan, träffas 3-4 gånger per år och följer sedan prognosen årsvis. Lena och Torbjörn har med Thores hjälp fått ut stort värde av sin skog och lärt sig hur man ska ligga rätt i cykeln.


Något som Torbjörn gärna vill framhävda som en av framgångsfaktorerna med partnerskapet som man har med TP Skogstjänst var omsorgen att ta tag i skogsvården och gallringar, behovet var stort. Bl.a har stor del klippröjts, en metod som TP Skogstjänst utvecklat och som passat bra in på Ryningsholm. Stor del av röjningsrester flisas och används till energi, vilket sänker kostnaderna betydligt.  Rätt tid i rätt bestånd är viktigt för skogens utveckling. På bild 3 till höger ser man det fina resultatet av gallringen i en skog som är ca 40 år gammal och där man röjt och gallrat i rätt tid. Medeltillväxt de senaste åtta åren är 11 m³sk/år.


Avslutningsvis vill Torbjörn poängtera att han är mycket nöjd med samarbetet med TP Skogstjänst och rekommenderar varmt andra skogsägare att anlita TP Skogstjänst när det gäller professionell förvaltning av sin skog. Vi har ett partnerskap som är en bättre form av kund- och leverantörsrelation, avslutar Torbjörn.