Skogen, en del
av själen

TP Skogstjänst hjälper till att förvalta din skog på ett bra sätt.

Vårt erbjudande

Vi erbjuder det lilla företagets närhet och personlighet tillsammans med stora resurser i ett nätverk med erfarna och kompetenta samarbetspartners.

I skogens tjänst sedan 2009

Från Skogsvård, gallring och slutavverkning

– till förbättringar och anläggning av skogsvägar.

TP Skogstjänst bildades av Thore Pettersson 2009 i natursköna Vagnsviksäng som ligger i Aneby kommun.

Verksamhetsområdet är småländska höglandet och arbetet är skiftande. Från skogsvård, gallring och slutavverkning – till förbättringar och anläggning av skogsvägar.

TP Skogtjänst ansvarar för transporterna mot industrierna och man samarbetar med ett åkeri som kör sortimenten efter hänvisad körorder. TP Skogstjänst sysselsätter åtta årsanställda och de flesta finns på höglandet.

hide
Läs mer om företaget här!

Efter 35 år i trä- och skogsbranschen med bl.a. anställningar i ett flertal skogsföretag, bestämde sig Thore Pettersson för att säga upp sig och starta eget. Detta var 2009 och Thore visste inte vad framtiden hade i beredskap – skulle han pensionera sig eller starta eget? Med ett stort intresse för skogsfrågor, all erfarenhet från branschen och ett stort kontaktnät bland skogsägare, entreprenörer, industrin och myndigheter så var det självklart att starta eget.

år i skogens tjänst

TP Skogstjänst

Vi erbjuder professionell förvaltning och rådgivning efter dina önskemål.

Skogsvård innebär att vi tar hand om och underhåller skogen för att upprätthålla dess ekosystem och produktion. Det kan inkludera åtgärder som att plantera nya träd, bekämpa skadedjur, och främja en hälsosam skogsmiljö.

Vi hjälper dig även med skogsbruksplaner, värdering och stämpling av skog.

Hör av dig till oss så berättar vi mer vad vi kan göra för er, t.ex:

Markberedning

Markberedning utförs för att skapa en god växtplats för skogsplantor och frön som ska bilda den nya skogen. Med markberedning förbättras möjligheterna för plantorna att överleva och växa. Markberedning gör också att arbetet med planteringen underlättas. Markberedning behöver du göra vid alla typer av föryngringar som naturlig föryngring med fröträd, sådd eller plantering.

Plantering

Du kan plantera på nästan alla marktyper och det görs normalt ett till tre år efter avverkning och efter maskinell markberedning av hygget. Ibland planteras hygget direkt efter avverkningen utan markberedning, det kallas grönrisplantering. Det finns flera typer av plantor och vad som är bäst för just ditt hygge får avgöras bland annat beroende på markförhållanden och var i landet hygget finns.

Röjning

Att röja i plant- och ungskog ger dig större valmöjligheter med din skog för framtiden samtidigt som du förbättrar ekonomin i ditt skogsbruk. Genom att gynna vissa trädslag och lämna lämpliga områden oröjda kan du också ta tillvara och skapa nya naturvärden i din skog.

När du röjer skogen fördelas tillväxten på färre och grövre stammar. Då kan träden bättre stå emot kommande påfrestningar av snö och vindar. Röjning ger en skog som när den gallras innehåller träd som är grova och därför ger en bättre lönsamhet. Den framtida slutliga avverkningsskogen blir grövre och möjlig att avverka tidigare.

Skogs som inte röjs ger många klena stammar där varje stam kostar lika mycket att avverka som grova stammar. Det innebär att avverkningen blir mer kostsam, förskjuts framåt i tiden och hela omloppstiden förlängs.

Gallring

Gallring görs för att vårda och utveckla skogen. Rätt gallrad skog ger kraftigare och mer värdefulla träd. Gallring ger normalt ett ekonomiskt överskott och gallring görs vanligen två till tre gånger under en omloppstid. Planera sedan varje gallring utifrån vilket bestånd du vill ha i framtiden. Viktigt är att gallring utförs i rätt tid för tillväxten är hög numera. Det händer mycket på ett par år.

Välj hur stark gallringen ska vara, vilka trädslag som ska gynnas och så vidare. Tänk långsiktigt. Att maximera kortsiktigt ekonomiskt utfall kan vara mycket dålig ekonomi. Det är lika viktigt att ta hänsyn i gallring som vid annan avverkning. Känslig natur, forn- och kulturminnen behöver skyddas och markskador undvikas.

Slutavverkning

Slutavverkning är den sista åtgärden i trakthyggesbrukets cykel. Det är den åtgärd som ger de största intäkterna för skogsägaren men har också den största miljöpåverkan. Av miljöhänsyn vidtas idag ibland åtgärder som:

  • Kapning av så kallade högstubbar. Dessa höga trädrester ser lite märkliga ut men är en värdefull lokal för insekter
  • Ställning av så kallade evighetsträd som överståndare i det nya beståndet
  • Gamla torra träd lämnas för fågel- och insektslivets skull

Välkommen till
TP Skogstjänst

Gör morgondagen annorlunda idag.

Vi strävar alltid att bli bättre.

TP Skogstjänst bedriver en hållbar verksamhet och vi strävar alltid efter att bli bättre och utveckla vårt företag utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Vi jobbar även aktivt för att påverka våra samarbets-partners att göra detsamma.

Socialt ansvar

För oss handlar det sociala ansvaret om att vara en aktiv aktör där vi bedriver vår verksamhet.

Det kan handla om så enkla saker som att förbättra tillgängligheten till skogen genom anläggning av nya skogsbilvägar.

Miljöansvar

Vi strävar alltid efter att minimera vår miljöpåverkan i alla led av vår verksamhet och ska vi kunna ta del av skogens alla möjligheter även i framtiden, måste vi bruka den på ett uthålligt och långsiktigt sätt.

Allt från att välja miljövänliga drivmedel till att via skogsbrukscertifiering säkerställa att allt virke vi anskaffar kommer från hållbara källor.

Kretsloppstänkande, att se till helheten, är en bärande idé som påverkar alla TP Skogstjänsts åtgärder.

Verksamhetens miljöpåverkan ska ses i sin helhet och innefatta alla led – skötsel av naturtillgångar, inköp, produktion, produkter, transporter, avfallshantering etc.

Miljöpolicy

Miljöpolicy för TP Skogstjänst AB, antagen den 6 september 2021.

Miljöpolicy

TP Skogstjänst är certifierade enligt PEFC (PEFC 05-32-7/V587) och FSC® (FSC-C089427).

Certifikaten kan ses här.

Uppgifter om företaget kan ni finna i respektive databas om certifiering

Om kritik mot vår spårbarhet ber vi er vänligen att kontakta oss på företaget

Kontakta oss

Kontakta oss gärna om du har några frågor eller vill veta mer.

Är ni intresserade av att komma i kontakt med oss, så är ni välkomna att ringa oss på följande direktnummer:

Inköp - Thore

070-539 40 62

Inköp - Andreas

070-349 48 54

Inköp - David

070-606 75 10

Ekonomi - Anette

070-606 82 00

Planering - Erik

070-228 59 59

Det går även bra att sända e-post till oss på följande e-postadresser:

thore.pettersson@tpskogstjanst.se

andreas.pettersson@tpskogstjanst.se

david.nyren@tpskogstjanst.se

anette.piel@tpskogstjanst.se

Välkommen att besöka oss

TP Skogstjänst, Regementsgatan 19A, 575 31 Eksjö

Formulär

Du kan med fördel använda vårt formulär om du vill komma i kontakt med oss, fyll i nedanstående uppgifter så kontaktar vi dig inom kort.